• https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/d00475e8138b0ebd16ac8b3cf3b9e42f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/ec371ab57423f7a01e9151f99b6d8df3.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/eafaeedf233668b28a21e87fc46d2d44.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/08b19aad107fa5287bd7a1fe1df432a1.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/de410b2b13515bd31859a8725bcea165.jpg
 • https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/9/861d992d-2e78-4776-97ab-1e8e4a9498ee.jpg
 • https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/9/f7c6af60-c412-4c4a-b54f-55dded9bd8b1.jpg
 • https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/9/b6a72b8a-89c1-4a15-b66b-c52b2f8eb6d0.jpg
 • https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/9/89055aad-54c2-41c9-be24-7a0a332e86f6.jpg
 • https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/9/908c4689-a931-4e79-b738-705391b77947.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/f2b77902f5e7abf4a4621b78615f4110.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/b0a50f699c7edc01d6d48f4fde75aa34.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/5d2846a9c1b92e1c1be50a822d788aa6.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/aaf595d9b0497dfece2f52d0e156a460.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/3e81bd1475cf89a25f16a3d2b82a9933.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/1abe81e7be255263a13a3792e1878773.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/7a9059f4191ae7c8f66d8325f19a885f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/ab7aceef33389d4d0d774cd7ca91ba6e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/3879aed46a11e55a6f597edf9e56f67f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/3f242b03928c4d8ac7f113eb55591f7b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/a36dae2689d3dfcc973317495343f481.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/edb7162508db269913680e940342e61f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/e723333e455a2ac28d125fa7028bc7fc.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/1abe81e7be255263a13a3792e1878773.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/7a9059f4191ae7c8f66d8325f19a885f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/ab7aceef33389d4d0d774cd7ca91ba6e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/3879aed46a11e55a6f597edf9e56f67f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/3f242b03928c4d8ac7f113eb55591f7b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/a36dae2689d3dfcc973317495343f481.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/edb7162508db269913680e940342e61f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/e723333e455a2ac28d125fa7028bc7fc.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/1abe81e7be255263a13a3792e1878773.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/7a9059f4191ae7c8f66d8325f19a885f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/ab7aceef33389d4d0d774cd7ca91ba6e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/3879aed46a11e55a6f597edf9e56f67f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/3f242b03928c4d8ac7f113eb55591f7b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/a36dae2689d3dfcc973317495343f481.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/edb7162508db269913680e940342e61f.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/2/18/e723333e455a2ac28d125fa7028bc7fc.jpg
兆信 迷你手持小型便携式示波器 双通道 四通道 袖珍开源示波器 四通道DS213 (15M带宽 150M采样率)
 
商品价格: 939.00 /
已销售 163
商品编号: 49261
推荐指数:
0
 • 暂无
 • 立即购买 加入购物车
 • 支付方式:
 • 银行转账
 • 微信
 • 支付宝
销售排行
同类推荐
主体
型号 DS212
品牌 MINI
类别 迷你示波器
规格
测量方式 其它
测量距离 0
工作环境 安装工程;采购主材;其它

恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!